Salgs- og leveringsbetingelser

Gældene fra d. 1. Oktober 2023

1.  Tilbud/Priser

Tilbud, hvor der ikke er angivet acceptfrist, gælder 8 dage fra tilbuddets datering. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid ekskl. moms, indfortoldet i Danmark dog eksklusiv eventuelle punkt- og miljøafgifter. I tilfælde af valutakursudsving større end 5% forbeholder vi os retten til at justere priser uden forudgående varsel.

 

2.  Ordrebekræftelse

Kun ordrer, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra Ubro SystemPac, er bindende for Ubro SystemPac og alene på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser.

 

3.  Annullering af ordre

Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedrørende ordren. Ubro SystemPac kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Ubro SystemPac.

 

4. Leveringsbetingelser

Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men er uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik medmindre andet er aftalt. Levering ab fabrik er for købers regning og risiko. Uanset om Ubro SystemPac afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici. Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vore leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os.

 

5. Forsendelse/levering

Ab Fabrik. Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet. Med mindre andet skriftligt er aftalt afholdes fragtomkostninger af kunden.

 

6.  Fakturering og betaling

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 2% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Indbetalinger dækker forlods eventuelle skyldige renter. Ved ordrer under DKK 5.000,- forbeholder Ubro SystemPac sig ret til at fakturere et ekspeditionsgebyr.

 

7.  Øvrige omkostninger

Leverancer der sendes på paller debiteres med DKK 100,- pr. palle. Alle leverancer vil blive debiteret et miljøgebyr på DKK 97,-. Vi forbeholder os retten til at ændre ovenstående priser.

 

8.  Reklamation

Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Ubro SystemPac i samme stand som de blev modtaget. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare. Ubro SystemPac vil ikke kunne afkræves erstatninger mv., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Ubro SystemPac ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer. Ubro SystemPac hæfter ikke for evt. videreforarbejdning eller brug af varen. I tilfælde af reklamation skal alt det omfattede materiale være til rådighed på leveringsadressen. Reklamationen skal ske skriftligt med angivelse af varebetegnelse, ordrenummer, produktionsdato og mængde samt beskrivelse af reklamationsårsag. Sælger forpligter sig til inden for 14 dage at påbegynde reklamationsbehandlingen.

 

9.  Ejendomsret

Ejendomsretten over varen forbliver Ubro SystemPac’s, indtil hele købesummen med renter, omkostninger mv. er fuldt indbetalt. Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, eller specialværktøjer og lignende forbliver Ubro SystemPac’s ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret

 

10.Produktansvar

For skade på person eller ting hæfter sælger i det omfang, erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller indirekte tab.

 

11.Tvist

Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Ubro SystemPac’s leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle
anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov. Ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. Oktober 2023 kommer til anvendelse, såfremt ikke andet er aftalt Ubro SystemPac og køber imellem.

 

12.Andre forhold

For forhold, der ikke er belyst af ovenstående, vil NLM94 danne grundlag for aftalen parterne imellem. Der tages forbehold for fejl i prislister med videre. Ubro SystemPac kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for eventuelle driftstab eller beskadigelse på varer og produkter. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel.

 

Ved maskinleverancer:

13.Garanti(8 timers drift / 1 skift)

1 år ved indsendelse af defekte reservedele, som ombyttes uden beregning (gælder dog ikke batterier, batteridele, elektriske og elektroniske komponenter samt sliddele). Med garantikrav skal følge varenummer, maskinnummer og fakturanummer. Evt. reparation på kundens adresse vil medføre fakturering af vores omkostninger for at komme til og fra pladsen, dvs. kørselstimer og kilometer samt evt. andre omkostninger, dog er tiden for garantireparation gratis. Maskiner, der indsendes, repareres uden beregning undtaget fragt til og fra vort værksted. I intet tilfælde er Ubro SystemPac ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske tab.

Brugte maskiner er ikke dækket af garanti med mindre dette fremgår af faktura på den specifikke maskine.

 

14.Test og evaluering

Lån af udstyr til test og evaluering med returret skal aftales inden levering og klart fremgå af vores faktura. Ved overskridelse af fastsatte dato for returnering bortfalder returret automatisk, typisk 14 dage svarende til faktura-forfald.

 

15.Manualer

Leverede manualer og tegninger må ikke kopieres eller distribueres uden vores skriftlige godkendelse, og i så fald kun til det firma hvortil maskinen/udstyret sælges. Oversættelser er til enhver tid Ubro SystemPac’s ejendom og beskyttes af ophavsret.

Bank: Spar Nord Bank
9385-4565 984 204


Swift: SPNODK22
DK iban: DK7293 8545 6598 4204
EUR iban: DK6293 8545 7517 2127

Kontakt